dhv-linker

Hotbilder

Vilka var hoten mot Sverige på stormaktstiden, och hur var det tänkt att Karlskrona skulle kunna försvara de svenska territorierna? Hur ser hur hotbilderna ut idag?

Karlskrona grundades under en tid då det svenska riket var mycket större än Sverige är idag. Sverige under 1600-talet var både nuvarande Sverige och Finland, och efter ett antal krig under första hälften av århundradet växte Sverige ytterligare med baltiska områden som Estland, Livland m.m. och blev en stormakt. Hotet under stormaktstiden utgjordes främst av Danmark och Ryssland.
När Karlskrona anlades var det med de samtida hotbilderna i åtanke. Fienden förväntades komma från havet, och staden befästes utifrån detta i olika "ringar" eller skikt. Längst ut finns de yttre befästningarna Drottningskärs kastell och Kungsholms fort. Deras uppgift var att bevaka den smala passage som är den enda segelbara leden in till den planerade staden. Innanför finns de inre befästningarna. Om fiendens fartyg mot alla odds tog sig genom inseglingsleden skulle de stoppas vid de inre befästningarna.


1. Hotbilder genom seklerna

Olle Melin berättar för Fredrik Emmerfors (Ljudambassaden) om hur de olika hotbilderna mot Karlskrona har sett ut genom seklerna.

Samtliga ljudfiler producerades år 2011 av Ljudambassaden och med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge. Musiken i inslagen används med tillstånd av Marinens Musikkår.
Ladda ner filen


2.Karlskronas befästningar 1680-1870

 Olle Melin berättar om Karlskronas befästningar mellan 1680 och 1870. Vilka var fördelarna och nackdelarna med stadens läge? Hur skulle man försvara inloppen och bemöta  moderniserade krigsfartyg och kanoner?
Musik: "Amiral Sparre" av Georg F Ringwall. Från skivan "La Marcia" av Marinens Musikkår.

Samtliga ljudfiler producerades år 2011 av Ljudambassaden och med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge. Musiken i inslagen används med tillstånd av Marinens Musikkår.
Ladda ner filen
dsc_0505

Hotbilderna har naturligtvis växlat under åren, och fortifikationstekniken har utvecklats. Under 1900-talet och med Kalla kriget såg hotet mot Sverige annorlunda ut även om fienden fortfarande antogs vara "ryssen". Skyddsrum och gigantiska underjordiska militära anläggningar var svaret på det hot, som nya vapen och ny teknik utgjorde i kombination med en skälvande maktbalans mellan stormakterna USA och Sovjetunionen.
Karlskrona har historiskt sett haft ett uppsving i perioder av krig, eller snarare i tider av beredskap. Krigen har utgjort ryggrad i stadens grundande men också dess överlevnad. Hoten idag ser annorlunda ut, försvaret har som svar på omvärldens förändring utvecklats och förändrats. Hotbilderna är idag inte minst kopplade till miljöpåverkan.


3. Karlskronas befästningar 1870-2011

Olle Melin fortsätter sin berättelse om Karlskronas befästningar, nu från 1870 och fram till idag. Hotet från landsidan tas nu på allvar och Oscarsvärnslinjerna uppförs. Efter sekelskiftet är det de stora pansarskeppens tid, Kustartilleriet bildas 1902, och 1900-talets krigshot leder till uppförandet av moderna befästningar på ett flertal skärgårdsöar.
Musik: "Vår flotta" av Ivar Widner. Från skivan "La Marcia", med Marinens Musikkår.

Samtliga ljudfiler producerades år 2011 av Ljudambassaden och med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge. Musiken i inslagen används med tillstånd av Marinens Musikkår.
Ladda ner filen


4. Drottningskär och Kungsholmen


Olle Melin fördjupar sig i de två befästningarna Drottningskär och Kungsholmen.

Samtliga ljudfiler producerades år 2011 av Ljudambassaden och med stöd från Länsstyrelsen i Blekinge. Musiken i inslagen används med tillstånd av Marinens Musikkår.
Ladda ner filen

Följ oss på Facebook, Örlogsstaden Karlskrona, eller YouTube!

Karlskrona Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Region Blekinge, Blekinge Museum, Marinmuseum och en mängd andra aktörer.

knalogo123x36                                                                                                    
heritagelogo36x36                                                                                                  kommun126x36